การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ เพื่อพัฒนานาฏยประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุลีรัตน์ ลำนาค

Abstract


This research aims were 1) Developing the lesson plan based on Synectics Model for promoting creativity skill of Choreography and 2) Comparing creativity skill before and after passing Synectics Model. The population was 22 students of grade 8 at the academic year 2015 of semester 2 at Wat Prasirmahadhat Secondary Demonstration School, Phranakhon Rajabhat University.
The research tools were 1) The lesson plan of Synectics Model, 2) A test of creativity skill in Choreography Skills. The statistics included mean ( x ), standard deviation (SD), and Independent samples T-Tests. The results showed that: 1) The lesson plan development had Index of Item Objective
Congruence (IOC) equa to 1.00. 2) The effective of the lesson plan development based on Synectics Model got and efficiency at E/E= 80.18/82.50. 3) The students had higher creativity skill in Choreography after passing Synectics Model with statistical significance at .01.


Keywords


นาฏยประดิษฐ์; รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.