การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จุรีพร หรรษาวงค์, ดร.วิชาญ เลิศลพ

Abstract


The purpose of this research were to develop a series of learning package science, criterion set effective 80/80 and to study students’ satisfaction of learning package science. The sample were 30 of students at Prathomsuksa 6 Watkohsuwannaram School, Office Area Bangkok Metropolis The second semester of academic year 2015. It was derived from Purposive selection. The instruments include of learning package science. And satisfaction of students to use learning package science. The statistics used for data analysis were analyzed to find the efficiency of learning model using (E1/E2), mean, percentage and standard deviation. The results showed that learning package science, met the efficient standard criterion of 83.67/81.78, it also was higher than selected efficient standard criterion, and the satisfaction that was learning package science that have overall there was the most levels have satisfaction with mean 4.53


Keywords


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์; ความพึงพอใจ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.