การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนำไปใช้ และตามรูปแบบ สสวท.

จิราพร นิลาพันธ์, ดร.วิชาญ เลิศลพ

Abstract


The purposes of this study were 1) to compare student achievement of Matthayomsuksa 5 students in Chemistry subject on the topic “ Chemical equilibrium ” between groups using Inquiry method integrated with their application Model and IPST Model. 2) to compare Scientific attitude of
Matthayomsuksa 5 students in Chemistry subject on the topic “ Chemical equilibrium ” between groups using Inquiry method integrated with their application Model and IPST Model. The sample use in this study are to assess the student’s retention in learning at two-year deal through cooperative learning. The samples used in this study are the of Matthayomsuksa 5 students at Rattanakosinsompote bowonniwet salaya School, Nakornprathom province , Secondary Education Service Area office 9. A total of 2 classroom or 2 groups of student were tested during the second semester, in academic year 2015,There
are 40 students in the experimental group and 40 students in the controlled group. The results should that. 1. The student achievement of Matthayomsuksa 5 students in Chemistry subject on the topic “ Chemical equilibrium ” between groups using Inquiry method integrated with their application Model and IPST Model. was different in the statistically significant at .05 level 2. The Scientific attitude of Matthayomsuksa 5 students in Chemistry subject on the topic “ Chemical equilibrium ” between groups using Inquiry method integrated with their application Model and IPST Model. was different in the statistically significant at .05 level


Keywords


การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้และการนำไปใช้; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; เจตคติต่อวิทยาศาสตร์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.