การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

จันทร์คำ ยาสาไชย, ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


This research aims 1)to development of learning package for English reading comprehension Effective 80/80 2)to compare the learning achievement and to study the students’ attitude toward the development of learning package for English reading comprehension. The sampling group was 44 students from Phathomsuksa 3 at St. Francis Xavier Convent School in the second semester of 2015 academic year. The instruments used in gathering data were to development of learning package for English reading comprehension, the achievement tests and the questionnaires for students’ attitude. The obtained data were analyzed through the statistical procedure of means (X) and standard deviation (SD), IOC and the hypothesis was tried out with t-test.
The results showed that 1. The development of learning package for English reading comprehension in Phathomsuksa 3. Effective 80/80 2. The achievement of students were significantly different at .01 level and the students’ attitude
satisfied with a good level.


Keywords


การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้; ความพึงพอใจ; การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.