การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโพลยา ร่วมกับเทคนิคเพื่อนค่คูิด

ควรคิด ชูรัตน์, ผศ.ดร.สุชีรา มะหิเมือง

Abstract


   This Study aimed to 1) compare the ability to solve mathematical problems before – after study. 2) the Satisfaction of students in solving mathematical problems. The research is an experiment Onegroup Pretest-posttest Design population is Grade 2 Students at number 31 people. The research is The
lesson plans , teaching methods , integrated check Teaching Poll drugs with technical partner. Test your ability to solve mathematical problems interview. And observe the behavior of students. The statistics used in data analysis were mean , percentage and standard deviation. The result showed that The average score for high school students than before are statistically significant at the . 05 level The study of student satisfaction with the way the interview. Students have fun learning the most , accounting for 96.77 percent. And observing the behavior of the students. Congratulated the students and interest in learning as much as possible. 96.77 to 100 percent.


Keywords


วิธีสอนแบบโพลยา; การสอนแบบบูรณาการ; เทคนิคเพื่อนค่คูิด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.