ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

เกตุม สระบุรินทร์, ศราวุฒิ แย้มดี

Abstract


The purposes of this study were intended students’ attitudes towards e-learning and behavior of students due to use Moodle program. The data were collected form 50 of secondary school students in Bangkok who studied in second semester of the year 2015. The conclusions were as follows: 1) The students had Attitudes towards online education at a good level; and 2) were willing to use online education at a good level.


Keywords


ทัศนคติ ; พฤติกรรม ; บทเรียนออนไลน์

Full Text:

Untitled

References


กันยา สุวรรณแสง. (2544). จิตวิทยาท􀃉ัวไป. พิมพ์ครั􀃊งท􀃉ี 5. กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น.

เกตุม สระบุรินทร์. (2555). ค่มู ือการใช้โปรแกรม R for Windows และการวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

จิราภรณ์ ประเสริฐหล้า. (2557). ปัจจัยทางจิตและลักษณะสถานการณ์ทเ􀃉ี กย􀃉ี วข้องกับพฤติกรรมเตรียมความพร้อมเพอ􀃉ื เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั􀃊นมัธยมศึกษาปีท􀃉ี 6 สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เชษฐา งามจรัส. (2552). วารสารวิจัย มข: การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาชีวสถิติ. ปีที􀃉 14 ฉบับที􀃉 10 เดือนตุลาคม 2552 หน้าที􀃉 950-960.

ญาณพันธ์ สุขเกษม. (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพอ􀃉ื การฝึ กอบรมเร􀃉ืองการใช้โปรแกรมสร้างบทเรียนออนไลน์ Moodle สำหรับครูผู้สอน. สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ดิสนีย์ อิทธิหิรัญวงศ์. (2553). การรับรู้ ทัศนคติ และความตระหนักเร􀃉ืองปัญหาสังคมของผู้ชมภาพยนตร์เพอ􀃉ื สังคม. วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช. (2547). ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนท􀃉ีเกย􀃉ี วข้องกับผลสัมฤทธิ􀃍ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พัชราภา เขียวขำ. (2546). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทยของกรมส่งเสริมการส่งออก.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พาสนา จุลรัตน์. (2548). จิตวิทยาการศึกษา. ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ละออง จันทร์เจริญ. (2543). วารสารสีมาจารย์: แนวทางการจัดการเรียนการสอบยุค 2000. ปีที􀃉 15 ฉบับที􀃉 29 หน้าที􀃉 25 - 27.

โอภาส เกาไศยาภรณ์, วสันต์ อติศัพท์ และ วุทธิศักดิ􀃍 โภชนุกูล. (2557). พัฒนาเทคนิคศึกษา: ศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบบูรณาการเพ􀃉ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันและการแสวงรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. ปีท􀃉ี 26 ฉบับ 91 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 หน้า 34 – 37.

R Core Team (2015). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.