การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Math Fair

กองกาญจน์ ทิพย์จันทร์

Abstract


The purposes of this research were to : 1) compare between learning achievement scores of students before and after using Math Fair of Mathayomsuksa 3 students ; 2) to study the students satisfaction of Mathematics using Math Fair. Selected by cluster random sampling technique, the subjects were comprised of 39 Matthayomsuksa 3 students who were enrolling in the second semester of 2015 academic year. The tools used for collecting the data were learning plans constructed with Math Fair, an achievement test, and the questionnaire to survey the students’ complacency toward the developed mathematics instructional activities. The statistics used for data analysis were Mean, Standard deviation and t-test Dependent.
The study found the following results: 1. After the students had learnt through the developed mathematics instructional activities for Matthayom Suksa 3 by using Math fair their achievement was statistically higher than that of before at .01 level of significance. 2. Satisfaction towards mathematics of Mathayomsuksa 3 students by using Math Fair were at the high level.


Keywords


Math Fair ; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ; การจัดการเรียนรู้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.