นาฏยลักษณ์ฟ้อนล้านนาในศิลปะการแสดงของ บริษัท กฤษฏิ์ทีม ออร์แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ฟอร์มแมนซ์

ดิฐดา นุชบุษบา

Abstract


The purpose of this thesis is to study the dance characteristics of Lanna Dance, a type of dance in northern Thailand, in performing art and mechanism of performing art design by Kritteam Organizer And Performance Company during the years 2007-2012. The methods of study included documents survey, interviews with staff, customers, specialist of performing art and observation with and without participation.

The results of the study indicated that the characteristics of Lanna Dance in performance setting by Kritteam Organizer And Performance Company started from Lanna Dance skills of Krit Chaisilbun, the founder of the company. The original Lanna Dance rhythmic movement has been adapted to create a
Lanna Dance drama “Promajak” in which a new choreography has been developed. It’s unique characteristic can be seen by raising the hands up high making sway and graceful movements in a wide circle above the head. At the same time, the dancer trusts his hip to make an S shape-like position. The
developed characteristics became a new group of rhythmic movements seen in various performances. As for the costume, the traditional Lanna material has been used to create a suitable outfit. The hair style is a high bun decorated with flowers, hairpin or any other available ornaments. The supportive equipments are often Lanna crafts. The music is the combination of adapted Lanna folk and modern music.

The system of performance setting starts from a meeting with the customer to find out the relevant policy and what needs to be done. The task is then divided into 5 parts: the choreography, music, costume, props, lighting and mixed media. Each part will work out under the conditions such as the customer’s needs, budget and personnel bearing in mind the quality and identity of Lanna Dance is to be maintained. The performance set up has been consistently developed to meet with customer’s demand and for a successful show, customer’s satisfaction, goodwill, public relations and profit.


Keywords


The Dance Characteristics of Lanna Dance; Kritteam Organizer And Performance Company

Full Text:

Untitled

References


จิรายุทธ พนมรักษ์. เอกลักษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี.

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2553

ชมนาด กิจขันธ์. การพัฒนานาฏยจารึกนาฏยศัพท์ไทยโดยใช้ระบบของลาบาน. กรุงเทพมหานคร: คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2551

ตุลา มหาพสุธานนท์.หลักการจัดการ-หลักการบริหาร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา จำกัด

ธนากร ธนาธารชูโชติ. การจัดการการตลาด. กรุงเทพฯ:บริษัทจี.พี.ไซเบอร์พรินท์ จำกัด,2557

ธีรยุทร ยวงศรี. “ฟ้อนโต” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

(มหาชน),2542.

ธีรยุทร ยวงศรี. การดนตรี การขับ การฟ้อน ล้านนา. เชียงใหม่: สุรวงศ์บุ๊ตเซนเตอร์, 2540

พูนศรี บัวนุช. สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ.ธนาคารไทยพาณีชย์ จำกัด (มหาชน), 2542

มโน พิสุทธิรัตนนนท์. สุนทรียศาสตร์สตร์: ศาสตร์แห่งความเป็นศิลป์และสิ่งงาม. เอกสารประกอบคำบรรยายวิชาสุนรียศาสตร์ (ฉบับอัดสำเนา) , 2540

มาณพ มานะแซม.ประวัติพัฒนาการการฟ้อนล้านนาเพืLอสร้างสรรค์นาฏกรรมล้านนาและเพิ่ม

มูลค่าด้านการท่องเที่ยว, งานวิจัย สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัมภาษณ์ , 2557

มาลินี อาชายุทธการ. พืนฐานนาฏยประดิษฐ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

มัลลิกา ต้นสอน. การจักการการเงินในองค์กรธุรกิจ. กรุงเทพฯ: หจก. ธรรกมลการพิมพ์, 2545.

สิริธร ศรีชลาคม. นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย: การสร้างสรรค์โดยผสมผสานสากยศิลป์ไทยกับนาฏยศิลปสายสกุลอื่นๆระหว่างปี พ.ศ. 2510-2542 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

สุรพล วิรุฬห์รักษ์.หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.2547.

วิรุณ ตังเจริญ. การพัฒนาค่านิยมด้านสุนทรียภาพ สุนทรียศาสตร์เพอLื ชีวิต. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ อีแอนด์ไอคิว, 2546

สุรพล วิรุฬห์รักษ์. หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

แสง มนวิทูร. นาฏยศาสตร์. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรส โพรดักส์, 2541

อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์.แนวคิดทฤษฎีการฟ้อมล้านนาแบบใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

อุดม รุ่งเรืองศรี. สารานุกรมวัฒนธรรมไทยเหนือ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2542

Laban Movment Analysis [ออนไลน์]แหล่งทีมา:

https://en.wikipedia.org/wiki/Laban_Movement_Analysis [19 กรกฎาคม 2558]

http://art-culture.chiangmai.ac.th/http://www.openbase.in.th/node/6932

มีนาคม 2557]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.