ปัจจัยทีมีผลต่อบทบาทชุมชนในการอนุรักษ์พื้นทีต้นนําห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฆียาวัฒน์ ยุธิษยานุวัฒน์

Abstract


This research study were socio-economic condition and factors affecting role of communities in Huai Sat Yai Head Watershed conservation: a Case Study of Huai Sat Yai Sub-District, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province. This study employed a survey research, focus group discussion at local level and Participatory Action Research. Data were collected by using questionnaire for 334 head of all households in 12 villages. The statistical analysis were t-test and F-test with the given significance level of 0.05. The results indicated that factors affecting role of communities in Huai Sat Yai Head Watershed  conservation: a Case Study of Huai Sat Yai Sub-District, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, sex, household income, received information of environmental and natural conservation, participation activity in environmental and natural conservation.


Full Text:

Untitled

References


กิติชัย รัตนะ. (2549). การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มนำ" . ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

งามพิศ สัตย์สงวน. 2538. หลักมานุษยวิทยา. เจ้าพระยาการพิมพ์, กรุงเทพฯ.

นิวัติ เรืองพานิช. (2537). การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม. ภาคอนุรักษวิทยา

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พงษ์ลดา อินทวงศ์. 2548. บทบาทของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาบ้านแม่แมะ อำเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิr . (2531). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์. (2545). การออกแบบการวิจัย. พิมพ์ครังที 4 สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.

วิชา นิยม และกิติชัย รัตนะ. (2547). การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ.

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

สิน พันธุ์พินิจ. (2547). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. บริษัท จูนพับลิชชิง จำกัด, กรุงเทพฯ.

สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์. (2540). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,

กรุงเทพฯ.

สุนทร บุญสถิต. 2543. สถานภาพบทบาทและปัญหาของสามเณรในสังคมไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,

มหาวิทยาลัยมหิดล.

สุภางค์ จันทวานิช. (2545). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

สหัทยา วิเศษ. (2539). ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์และฟื"นฟูป่ าต้นนำ" : ศึกษากรณีกลุ่มฮักป่ าศรีถ้อย

ตำบลศรีถ้อย จังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Bechstedt, H. (1997). Participatory Research and Technology Development. A Training Manual based

on a Workshop held from 26 May to 3 June, 1997 in Chiang Mai, Thailand.

Mills, G. E. (2000). Action Research: A Guide for the Teacher Researcher. Prentice-Hall, Ohio.

Whyte, F. W. (1991). Participatory Action Research. Sag Publication, London.

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3 rd ed., Harper International Edition, Tokyo.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.