การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน ระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม

ศศิเพ็ญ เพ็ชร์ขาว

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน 3) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงาน 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม จำนวน 206 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance, ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธี LSD
(Least Significant Difference) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ผลการศึกษาพบว่าระดับการรับรู้และระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมของพนักงานคือ อายุ โดยการรับรู้ของพนักงานรายด้าน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานจากผลการวิจัยเสนอแนะให้ฝ่ายที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่พนักงาน พัฒนาวิธีการสร้างการรับรู้ให้พนักงานอย่างทั่วถึงและบ่อยขึ้น เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


Keywords


ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม; การรับรู้; การมีส่วนร่วม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.