Journal History

การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอาเซียนมีความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมครอบคลุมทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เยาวชน และได้มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน มีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้สอยทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดบทบาทการดำเนินงานต่างประเทศเชิงรุกโดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและภูมิภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทามีนโยบายและเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างความแข็งแกร่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อปวงชน สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ดังนั้นการสร้างความรู้และการสร้างงานวิชาการให้มีคุณภาพและเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยดำเนินการมาในรูปแบบของการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่มหาวิทยาลัยโลก” โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมกับเป็นกลไกในการสร้างคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ในปีพุทธศักราช 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเห็นสมควรจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ จากทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสรับทราบความเคลื่อนไหว และวิทยาการใหม่ ๆ ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัย เพื่อความก้าวหน้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ พร้อมกับความเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ