การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 กลุ่มระดับนานาชาติ

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Abstract


“การศึกษา” นับว่ามีความสำคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากรตลอดจนไปถึงเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาส่วนอื่น ๆ ด้วย เพราะไม่ว่าจะทำการพัฒนาส่วนใดต้องเริ่มมาจากการพัฒนาคนเสียก่อน ดังนั้นการพัฒนาคนสามารถทำได้หลาย ๆ รูปแบบ อย่างที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาคนคือการให้การศึกษา ดังนั้นการพัฒนาประเทศต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคนโดยต้องคำนึงถึงการศึกษาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวลํ้านำโลกไปมาก การศึกษาก็ต้องพัฒนาไปให้ทันกับโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพเพื่อประชาชน จึงได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5“ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่มหาวิทยาลัยโลก” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ ได้มีการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ
การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายที่ร่วมกัน
สนับสนุนให้งานในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้นำเสนอผลงานวิจัยทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.