ภาพสะท้อนคนไทยเชือสายจีนในนวนิยายชุด มาเฟียเลอืดมังกร

Rui Tian

Abstract


การวิจยั เรือง ภาพสะท้อนคนไทยเชือสายจีนในนวนิยายชุดมาเฟียเลือดมงักร ใช้การวิจยัเชิง วิเคราะห์เอกสาร มีวตัถุประสงค์เพือวิเคราะห์ภาพสะทอ้นคนไทยเชือสายจีนจากนวนิยายชุดมาเฟียเลือด มงักร จาํนวน 5 เรือง ไดแ้ก่ เสือ สิงห์ กระทิง แรด และหงส์  ผลการวิจยัพบว่า นวนิยายชุดมาเฟียเลือดมงักร ทัง 5 เรือง ไดส้ ะทอ้ นให้เห็นสภาพวิถีชีวิต และ ความเป็นอยู่ของคนไทยเชือสายจีนย่านเยาวราช รวม 5 ประเด็นหลกั คือ 1) สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคน ไทยเชือสายจีนโดยทัวไป เช่น ลกัษณะทีอยู่อาศยั การแต่งกาย การประกอบอาชีพ 2) ลกั ษณะนิสัยของคน ไทยเชือสายจีน ซึงเป็นลกัษณะนิสัยทีช่วยใหค้นกลุ่มนีประสบความสาํ เร็จในชีวิต 3) บทบาทและพฤติกรรม ของแก๊งมาเฟียในย่านเยาวราช ทังบทบาทของผเู้ป็นหวัหนา้และบทบาทของผเู้ป็นลูกนอ้ง 4) ความสัมพนัธ์ และปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกในสังคมของคนไทยเชือสายจีน 5) ค่านิยมและความเชือในเรือง ต่างๆ  การสืบทอดวฒันธรรม ประเพณี และพิธีกรรมของจีน   และการผสมผสานวฒันธรรมจีนกับไทย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.