การรับรู้ความรับผดิชอบต่อสังคม กลยุทธ์การสื#อสารการตลาด ทสี# ่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื*อ หลอดไฟ LED ของผู้บริโภค ในจังหวดัสุราษฎร์ธาน

อาภสัรา พลูชะโก

Abstract


การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่งผลต่อกระบวนการ ตดัสินใจซือหลอดไฟ LED ของผบู้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  และเพือศึกษากลยทุ ธ์การสือสารการตลาด ทีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือหลอดไฟ LED ของผบู้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เก็บขอ้ มูลโดยการ สุ่มแบบแบ่งชันไดต้วัอย่าง จาํนวน 294 คน โดยใชแ้บบสอบถามทีมีค่าความเชือมันทังฉบบัเท่ากับ 0.93 ใช้ การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติพืนฐานดว้ยการหาค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ใชว้ ิธีการทางสถิติใน การทดสอบสมมติฐาน ดว้ยวธิีการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  ผลการวิจัย พบว่า ผลการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ หลอดไฟ LED ของผบู้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัสําคญัที 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นประกอบธุรกิจดว้ ย ความเป็นธรรม ดา้นความรับผดิชอบต่อผบู้ริโภค ส่วนดา้นการร่วมพฒั นาชุมชนและสังคม และดา้ นการดูแล รักษาสิงแวดลอ้ม ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือหลอดไฟ LED ของผบู้ ริโภคในจงั หวดั สุราษฎร์ธานี กล ยุทธ์การสือสารการตลาดทีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือหลอดไฟ LED ของผบู้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ ธานี อย่างมีนยัสําคญัทางสติที 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้ นการขาย โดยพนักงาน ส่วนด้านการโฆษณา ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือหลอดไฟ LED ของผูบ้ ริโภคใน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.