ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคล จริยธรรม และส่วนเผอื%งบประมาณของผู้บริหาร ธุรกจิยางพารา ในจังหวดัสุราษฎร์ธาน

ออ้มเกลา้ สุจนัศร

Abstract


การวิจยั ครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล จริยธรรม และส่วนเผืองบประมาณ ของธุรกิจยางพาราในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบคุณลกัษณะส่วนบุคคล และส่วนเผืองบประมาณของ ผบู้ริหารธุรกิจยางพาราในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และหาความสัมพนัธ์ระหว่างจริยธรรม ซึงแบ่งเป็นจริยธรรม ภายใน และจริยธรรมภายนอก กับส่วนเผืองบประมาณของผูบ้ริหารธุรกิจยางพาราในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยวธิีการใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซึงประกอบดว้ย ผปู้ระกอบการธุรกิจยางพารา ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีทังทีอยู่ในนามของบุคคล บริษทั และสถาบนัการเกษตรหรือสหกรณ์ จํานวนทังสิน 129 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพืนฐานดว้ย ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐานโดยใช ้t-test และ F-test และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธิBสหสัมพนั ธ์ของ เพียร์สัน
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี และมี ประสบการณ์ในการทาํงาน มากกว่า 6 ปี มีจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนเผืองบประมาณโดย รวมอยู่ในระดับการบริหารงบประมาณทีเข้มงวด ผลการเปรียบเทียบส่วนเผืองบประมาณจาํ แนกตาม คุณลกัษณะส่วนบุคคลโดยรวม และรายดา้น พบว่า เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทาํงาน ไม่แตกต่างกัน ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างจริยธรรม และส่วนเผือ-งบประมาณโดยรวม พบว่า มีความสัมพนัธ์กันระดบั ตาํ ในทิศทางตรงกันขา้ม นันคือ ผบู้ริหารทีมีจริยธรรมมากจะตังส่วนเผอืงบประมาณไวน้อ้ย
การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติและนานาชาติ ครังที ๗


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.