คุณภาพการใหบ้ริการคลินิกครรภเ์สียงสูง โรงพยาบาลราชวถิี

สุวรรณมณี วุฒิ

Abstract


การวจิยัภาคตดัขวาง(Cross sectional study) นีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาระดบัคุณภาพการใหบ้ริการคลินิก ครรภเ์สียงสูง โรงพยาบาลราชวถิี ในดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเชือถือและ ไวว้างใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นการตอบสนอง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นขอผรู้ับบริการต่อ คุณภาพ การใหบ้ริการของคลินิก จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศึกษา มีจาํนวน 400 คน เครืองมือทีใชค้ือ แบบสอบถามเกียวกับคุณภาพการใหบ้ริการ สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเอฟ ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ผลการวจิยัพบว่า ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของคลินิกครรภเ์สียงสูง โรงพยาบาลราชวถิี ในภาพรวม อยู่ใน ระดบัดี (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.22) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นดา้นมีระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ อยู่ ในระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเชือถือและไวว้างใจ (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.36) รองลงมาคือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.26) ดา้นความเป็นรูปธรรม (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.19) และ ดา้นการตอบสนอง (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.07) ตามลาํดบั การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบ้ริการ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผมู้ารับบริการที มี อาย ุและ สิทธิการรักษา ต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพการใหบ้ริการในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วน ผมู้ารับบริการทีมี ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ประเภท ของการรับบริการ และจาํนวนครังทีมารับบริการทีต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพการใหบ้ริการ ไม่ แตกต่างกัน ถึงแมว้่าคุณภาพการใหบ้ริการของคลินิกครรภเ์สียงสูงในภาพรวมจะอยู่ในระดบัดีแต่คุณภาพการใหบ้ ริการ ของ คลินิกในดา้นการตอบสนอง ในเรืองเกียวกับระยะเวลาทีผมู้ารับบริการรอพบแพทย ์มีคุณภาพทีตาํทีสุด ดงันัน คลินิกควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ ในการปรับปรุงแก้ไข การบริการในดา้นนีเป็นพิเศษ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.