การรับรู้ตราสัญลกัษณ์ของกลุ่ม GENERATION Y ทม’ีีต่อภาพลกัษณ์ ของธนาคารออมสินยุคใหม

สุทิส มหาทรัพยส์ กุล

Abstract


การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคศ์ึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม Generation Y เกียวกับภาพลกั ษณ์ของ ธนาคารออมสินและศึกษาการรับรู้ของกลุ่ม Generation Y เกียวกับการรับรู้ต่อสัญลกัษณ์ตราธนาคารออมสิน โดยดาํเนินการคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งซึงผวู้ิจยัไดก้ําหนดตวัอย่าง เป็นกลุ่ม Generation Y มีอายุระหว่าง 15-35 ปี ทีใชบ้ริการและไม่เคยใชบ้ริการทางดา้นธุรกรรมทางการเงิน ของธนาคารออมสินในเขตสมุทรปราการ โดยจงัหวดัสมุทรปราการ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อาํเภอ จาํนวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้ มูล เพือนาํ มาวเิคราะห์ขอ้ มูลในเชิงพรรณนาและ เชิงปริมาณ โดยคาํนวณหาความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ T-test ทีระดบันยัสําคญั 0.05  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-35 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ส่วนพฤติกรรมการใชบ้ริการ ส่วนใหญ่ เคยใชบ้ริการธนาคารออมสิน เฉลียนอ้ยกว่า 5 ครังต่อเดือน ซึงใชบ้ริการกับธนาคารประเภทฝาก – ถอนเงิน ส่วนขอ้มูลการรับรู้ต่อสัญลกัษณ์ตราธนาคารออมสินโดยสามารถแยกออกเป็น 3 ดา้น  ดา้ นการรับรู้สูงสุด ในจิตใจ รับรู้ว่าตราสัญลกัษณ์ (โลโก้) นี            เป็นตราสัญลกัษณ์แบบใหม่ของธนาคารออมสิน ดา้ นการ รับรู้ทีไม่มีตวัช่วย รับรู้ว่าตราสัญลกัษณ์มีความเหมาะสมกับภาพลกั ษณ์ของธนาคารออมสิน และดา้ นการ รับรู้ทีมีตวัช่วย รับรู้ว่าสีชมพู เป็นสีทีเหมาะสมกับตราสัญลกัษณ์ของธนาคารออมสิน ส่วนขอ้มูลเกียวกั บ ความคิดเห็นเกียวกับภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสินโดยสามารถแยกออกเป็น 3 ดา้น  ดา้นภาพลกัษณ์ต่อ องค์กร เห็นดว้ยกับภาพลกัษณ์เรืองธนาคารออมสินพฒันาบุคลากรให้สามารถทาํงานได้อย่างมีคุณภาพ ดา้ น ภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ เห็นด้วยกับภาพลักษณ์เรืองอัตราดอกเบียเงินกู้ของธนาคารออมสินมีความ เหมาะสม และดา้นภาพลกัษณ์ต่อตราสัญลกัษณ์ เห็นดว้ยกับภาพลกัษณ์เรืองตราสัญลกัษณ์ (โลโก้) ของ ธนาคารออมสิน มีสัญลกัษณ์ทีดี มีความหมายทีดีงาม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.