ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ที่ซีคอนบางแค

พิมพ์สุภัค จิรสิทธิธำรง

Abstract


     การศึกษาวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมและความพึง
พอใจในการใช้บริการร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ ทีซีคอนบางแค กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ
ผู้ใช้บริการร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ทีซีคอนบางแค จำนวน 400 คน เครืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานและใช้สถิติไคสแควร์เพือทดสอบสมมติฐาน

     ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-28 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 12,001-19,000 บาท ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการ เพราะร้านอาหารชาบูชิ ทีซีคอนบางแคมีรสชาติอาหารทีอร่อย เดินทางมาใช้บริการสะดวก ใช้
บริการเดือนละ 1-2 ครัง ใช้บริการร่วมกับคนในครอบครัว และติดสินใจใช้บริการด้วยตนเอง นอกจากนี
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านช่องการจัดจำหน่ายมากทีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และพึงพอใจในด้านราคา เป็นอันดับสุดท้าย

     สำหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ทีซีคอนบางแค และปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ทีซีคอนบางแค


คำสำคัญ พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, ร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.