กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั งเดิม ในจังหวัดสระบุรี

พัลลภา สาทอง

Abstract


     การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาถึงระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
ของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมของผู้บริโภค ในจังหวัดสระบุรี 2) ศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้าในร้านค้าปลีก
แบบดังเดิมของผู้บริโภค ในจังหวัดสระบุรี 3) ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรีจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศอายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษาอาชีพรายได้ส่วนบุคคลเฉลียต่อเดือน 4) เพือศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรีจำแนกตามพฤติกรรมการซือสินค้า ได้แก่ เหตุผลในการซือประเภทของสินค้าทีซือ จำนวนเงินทีซือในแต่ละครั งช่วงเวลาในการซือสินค้าความถีในการซือสินค้าสัดส่วนการซือสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิม โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทีซือสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในจังหวัดสระบุรีจำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิต ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)

     ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทีซือสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในจังหวัดสระบุรี เป็นเพศ
หญิงมีอายุมากกว่า 40 ปี - 50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาตํากว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างและมีรายได้ 10,001 - 20,000 บาทผู้บริโภคเห็นด้วยกับกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ แต่ผู้บริโภคไม่แน่ใจกับกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมด้านราคา ด้านส่งเสริมการขาย และด้านบุคคลโดยรวม

     ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้บริโภคทีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคล
เฉลียต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดด้านราคา ช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคคลและโดยรวมแตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคทีมีประเภทสินค้าทีซือค่าใช้จ่ายต่อครัง และสัดส่วนการซือในร้านค้าแบบดังเดิมและร้านสมัยใหม่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคคลและโดยรวมแตกต่างกัน แตกต่างกัน

คำสำคัญ: กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด, ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม, ผู้บริโภค


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.