ความเต็มใจจ่ายของนักท่องเทียวเพือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่

ปาจรีย์ มธุรสาทิส

Abstract


     อุทยานแห่งชาติออบขานเป็นหนึงในพืนทีอนุรักษ์ทีอยู่ระหว่างการเตรียมประกาศจัดตังเป็นอุทยาน
แห่งชาติ มีแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีสวยงามและมีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่กำลังได้รับ
ผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในอุทยาน และยังมีพืนทีทีคาบเกียวกับพืนทีประสบปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาในครังนีมีวัตถุประสงค์เพือหามูลค่าความเต็มใจจ่ายของนักท่องเทียวเพือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติออบขาน รวมไปถึงปัจจัยทีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายตามลักษณะของนักท่องเทียว โดยในการศึกษาครังนีได้เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว จำนวน204 ตัวอย่าง ใช้วิธีการประเมินมูลค่าจากเหตุการณ์สมมติ (contingent value method: CVM) เทคนิคคำถามปลายปิ ดสองชัน (double bounded close-ended) และแบบจำลองโทบิต (Tobit) เพือหาความเต็มใจจ่าย ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเทียวความเต็มใจจ่ายเฉลีย 39.68 บาท/คน/ครัง โดยมีค่ามัธยฐานของค่าความเต็มใจจ่าย เท่ากับ 33.56 บาท/คน/ครัง จากสถิติจำนวนนักท่องเทียวต่อปี สามารถคำนวณหามูลค่าความเต็มใจจ่ายรวมได้ 1,747,286.7 ล้านบาท/ปี และปัจจัยทีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ สัญชาติ ของนักท่องเทียวและจำนวนครังของการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนักท่องเทียว

คำสำคัญ : ความเต็มใจจ่าย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.