ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทีร้านดอยช้าง ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปรียานุช นวลขาว

Abstract


     การศึกษาวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค์ 1) ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการทีร้านดอยช้าง ใน
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2) เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านดอยช้าง ในอำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 3) เพือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทีร้านดอย
ช้าง ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ผู้ใช้บริการทีร้านดอยช้างอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 คน ทำการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เครืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติไคสแควร์เพือทดสอบสมมติฐาน

      ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพทำงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,000 - 20,000 บาทโดยเหตุผลในการเลือกใช้บริการร้านดอยช้างคือ รสชาติของผลิตภัณฑ์ มีการใช้บริการอาทิตย์ละ 2 - 3 ครั งช่วงเวลาทีเข้าใช้บริการคือ เวลา 12.00 น. -15.00 น. นอกจากนี ผู้วิจัยยังพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการมากทีสุด คือด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านบุคลากรทีให้บริการน้อยทีสุด

     การทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการที
ร้านดอยช้าง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน นอกจากนียังพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรทีให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการทีร้านดอยช้าง อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ทีระดับนัยสำคัญ 0.05


คำสำคัญ ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรม, ร้านดอยช้าง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.