ความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นุตนภา นัทธี

Abstract


     การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 194คน เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามแบบปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป สถิติทีใช้ ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test,One-Way ANOVA โดยมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นบุคลากรทีมีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมเห็นด้วยมาก คือ ด้านการพ้นสภาพบุคลากร
รองลงมาคือ ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์องค์การบริหารส่วนตำบลมีการสำรวจข้อมูลพืนฐานของบุคลากรได้แก่ความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ มีการกำหนดระยะเวลาในการสรรหาอย่างชัดเจน ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์มีการตังคณะกรรมการพิจารณาการเลือนขันเงินเดือนอย่างเป็นทางการและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานทีชัดเจนสามารถวัดได้ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการจัดสายทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน ด้านการพ้นสภาพบุคลากร มีคณะกรรมการกลางทำหน้าทีตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการให้พ้นจากตำแหน่งโดยการย้ายอย่างถูกต้อง 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมือเปรียบเทียบตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทสายงาน พบว่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .05 แต่เมือเปรียบเทียบตามระยะเวลาการบรรจุแต่งตัง พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .05

 

คำสำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.