จรรยาบรรณของนักบัญชีทีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการในหน่วยงานกองทัพไทย

นันท์สภัส มนตรี

Abstract


     การศึกษาวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญชีทีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการในหน่วยงานกองทัพไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย จำนวน 400 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาทมีสถานภาพการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระหว่าง 16 ปี ขึนไป จรรยาบรรณของนักบัญชีโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ บททัว ไป ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเทียงธรรม และความซือสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การรักษาความลับความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ความรับผิดชอบ ต่อหน่วยงานทีตนสังกัด และความรับผิดชอบต่อเพือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัวไปอยู่ในระดับมากทีสุด คุณภาพการให้บริการของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยโดยรวมและรายด้านได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความน่าเชือถือ ไว้วางใจในการบริการ(Reliability) การ
ตอบสนองผู้รับบริการ (Responsiveness) การให้ความมัน ใจผู้รับบริการ (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) อยู่ในระดับมาก

     จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จรรยาบรรณของนักบัญชีโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ บททัว ไป ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเทียงธรรม และความซือสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานการรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานทีตนสังกัดและความรับผิดชอบต่อเพือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว ไป มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง

คำสำคัญ: จรรยาบรรณของนักบัญชี/คุณภาพการให้บริการนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทย


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.