พฤติกรรมของผู้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขา สำเหร่

นฤมล พันธ์เตี้ย

Abstract


     วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาสำเหร่ นอกจากนียังศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาสำเหร่ รวมทังความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาสำเหร่ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั้งนีคือ ผู้ใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาสำเหร่ จำนวน 400 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ (Chi-square)

     ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพทำงานบริษัทเอกชน และมีระดับรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคือ การเลือกใช้บริการรับ-ส่งพัสดุในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้บริการเดือนละครังช่วงเวลาทีใช้บริการเวลา 12.01 – 16.00 น. และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง ตํากว่า 100 บาท นอกจากนีผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาสำเหร่ โดยรวมอยู่ในระดับมากความพึงพอใจมากทีสุด คือด้านราคาค่าบริการ รองลงมาคือด้านกระบวนการการให้บริการ และมีความพึงพอในน้อยทีสุด คือด้านลักษณะกายภาพ

     ผลการวิจัยพบว่า ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการทีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขา สำเหร่ นอกจากนียังพบว่า
ปัจจัยทางการตลาดในด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านราคาค่าบริการ ด้านบุคลากรทีให้บริการ ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการทีบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขา สำเหร่
คำสำคัญ พฤติกรรม, ผู้ใช้บริการ, บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.