การประเมินโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำขุดลอกคลองลำเลียง หมู่ที่ 7 บ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

สุดาภรณ์ จงจินดาเจริญ

Abstract


        The objcctivcs of this study were to, 1) the project evaluation refresh the restored source water dredging Lamliang mu7 Ban Song Phraek, Lamliang Tambon, Kra Buri District, Ranong Province 2) compare the project evaluation refresh the restored source water by the character in refresh the restored
source water. Public information consist administrator operator and people program particparticipants 2,769 persons by using Krejcie & Morgan 338 persons. By Purposive Sampling and Simple Random Sampling. The research instrument was a questionnaire. Statisics used for data analysis were frequency,
percentage, arithmetic mean and standard deviation. By one way ANOVA tset.
The study results that ; 1. The overall and the project evaluation refresh the restored source water dredging lamliang mu7
Ban Song Phraek, Lamliang Tambon, Kra Buri District, Ranong Province. The overall high level and considering each aspect of respectively Input Evaluation, Product Evaluation, Process Evaluation and Context Evaluation 2. The comparison the project evaluation refresh the restored source water dredging Lamliang mu7 Ban Song Phraek, Lamliang Tambon, Kra Buri District, Ranong Province. The character administrator operator and people in Input Evaluation, Product Evaluation, Process Evaluation and Context Evaluation not different and project administration is appropriate comply with the requirements of the people

Keywords : Project evaluation , Refresh the restored source water


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.