การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติที่มีต่อเครื่องนุ่งห่มภายใต้ตรา สินค้าแม็ค (Mc) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สรัญญา งามจิรวิโรจน์

Abstract


Abstract
       The objectives of this research were 1) to study the personal factors that affect the consumer marketing mix level for brand of Mc; 2) to study the personal factors that affect the consumer brand attitude level for brand of Mc; 3) to study relationship between the marketing mix level and the brand
attitude level for brand of Mc. This qualitative and descriptive research was survey between Oct 15, 2015 to Dec 15, 2015 with 385 men and women who consume Mc apparel. This research used statistical software to analyze research data which found that 1) samples with different occupation have a different
the marketing mix level for brand of Mc; 2) The samples with different status and occupation have a different the brand attitude level for brand of Mc; 3) the marketing mix level have positive relationship with brand attitude level for brand of Mc.


Keywords
       Marketing Mix, Brand Attitude


Refbacks

  • There are currently no refbacks.