ปัจจัยทมี ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื!อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั!งเดิม ในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นภาภรณ์ พุ่มชัย

Abstract


This research aims

1) to study the demographic of customer’s traditional trade In Nongkhaem, Bangkok

2) to study marketing mix of customer’s traditional trade In Nongkhaem, Bangkok

3) to study customers’ behavior of traditional trade in Nongkhaem, Bangkok. The samples used for this study are 400
samples. This research was multi-stage random sampling. Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as frequency, percentage, mean, and standard deviation. For hypothesis testing was used chi-square.
The results of the study showed that most customers are female, aged between 20 - 30 years old, hold bachelor’s degree, worked in private companies, income over 30,000 baht, own vehicle and family of 4-5 people. In addition, Most customers buy by goods urgently, product was purchased for their own used,
purchasing more than 4 time per month because cheaper products, about 301-500 baht per time, type of product were snack, buy was during 18.01 to 22.00 hrs., distance from home to ship around 100 meters. In addition, the overall marketing mixes were high level. The most of factor was distribution channels, the second was physical evidence and person was important as the last.
The hypothesis testing revealed that demographic: gender, age, marital status, level of education, occupation, income, vehicles and number of family related to behavior of customers of Traditional Trade In Nongkhaem, Bangkok. In addition, the researcher found that marketing mix: product, price, distribution channels, promotion, person, process and physical evidence related to customers’ to behavior of customers of Traditional Trade In Nongkhaem, Bangkok.


Full Text:

Untitled

References


เกยูร ใยบัวกลิน. 2552. ผลกระทบของการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทีมีต่อการดำเนินงานของร้านค้า

ปลีกแบบดังเดิม (โชว์ห่วย). บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี.

ดารา ทีปะปาล. 2542. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์.

ประคอง กรรณสูต. 2542. สถิติเพือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สงบ สิงสันจิตร. 2552. พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี.

นราศรี ไววนิชกุล. 2551. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2552. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.

สยามธุรกิจ. 2558. สืบค้นเมือวันที 20 ธันวาคม 2558 จาก http://www.siamturakij.com/main/

อดุลย์ จุตรงกุล. 2550. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kotler, Philip. 2000. Marketing Management. 10th ed. New Jersey: Prentice – Hall, Inc.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.