การพัฒนาสือสิงพิมพ์เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ธวัชชัย สู่เพือน

Abstract


This individual study aimed to explore the target group’s perception on 4 aspects of printing media, namely; the design, content, coloration, and attractiveness which areaspects used to developthe printing of brochures to support Suan Sunandha Rajabhat University public relation. Participants in this study were the 12th grade high school students and their parents. The participants were drawn
usingconvenience sampling method. Questionnaires were used as a data collection tool in this study. The statistics employed in this study were percentages, average, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA). The result had shown that the majority of all 398 participants were single female, age under 25 years old which educational background was below undergraduate level. Their profession was student.
The average monthly family income were between 17,500 – 19,999 Baht.
The analysis indicated that the overall perception of the printing media factorwere rated highest. When considering each aspect, it was found that all aspects were rated highest in their perception.
The order of which was; from most to least; the coloration, attractiveness, content, and design,accordingly. As for the development of printing media to promote overall public relation purpose, the perception scores were rated highest. After considering each item, it was found that all items were rated

highest on the scale. The order of which was, from most to least; the illustration were consistent with the content; data and details were complete; the university brochure’s posited contents were appropriate, easy
to read, clear cut, and colors were distinguished and eye-catching; accordingly.
This individual study suggested that the printing media that the university should develop are brochures. The printing media developed should contain an information that represents the university’s
identity whichwas a former royal palace in order that the target group would be able to memorize the university’s distinguished identity better in the future.


Full Text:

Untitled

References


จเรวัฒน์เทวรัตน์. (2556). พฤติกรรมและความต้องการของผู้สมัครในการเปิดรับสือประชาสัมพันธ์ของศูนย์

วิทยาพัฒนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช.

ณัตพรวรคุณพิเศษ. (2556). การพัฒนาสือสิงพิมพ์เพือการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บุญชม ศรีสะอาด. (2542). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย. พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพฯ:

สุวิริยสาส์น.

ปณิศาลัญชานนท์. (2548). หลักการตลาด.กรุงเทพฯ:

บริษัท ธรรมสาร จำกัด.

วิจิตร อาวะกุล. (2539). เทคนิคการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ:

ไทยวัฒนาพานิช.

วิรัช ลภิรัตนกุล. (2553). การประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรพงศ์วรชาติอุดมพงศ์. (2540). ออกแบบกราฟิค. กรุงเทพฯ:

อภิวัฒน์ ปันทะธง. (2555). การพัฒนาสือสิงพิมพ์เพือการท่องเทียววัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย.

Gronroos.C. (1992).Strategic Management and Marketing in the Public Sector.

Finland: Swedish School of Economics and Business Management.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., and Berry, L.L. (1989) “SERVQUAL: A Multi-item

Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality.”Journal of Retailing 64 (1): 12-40

Sehiffman,LeonG.andKanuk,Lazar.(1987). Consumer Behabvior. 4 th ed. Englewood cliffs, New Jersey :

Prenticed Hall, Inc. A Division of simon & Sehuster.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.