แนวทางการพัฒนาการยอมรับการให้บริการธนาคารออนไลน์ในรูปแบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

ทรงธรรม กะติโร

Abstract


The purpose of this study were to study acceptance of online banking service of electronics banking function for Bank of China (Thai) Public Company Limited by collection and related data concept theory and document. Researcher started 400 sampling of customer that used E-banking, such sample size from 8,170 customers use finite population by Yamane (1970) calculate result is 381.33+10% for loss and fail of questionaire. Use questionnaire as a tool for collecting data in description and quantitative analysis by frequency percentage mean standard deviation statistical hypothesis F-test correlation coefficient significant level 0.05 The research result found that mostly gender of sampling is female, Bachelor graduate, age between 25-35, employed by company. Service behavior sampling most using online banking service at least 1-2 times a week. Place sampling most using online banking service at home. Knowledge with useful and function with domestic transfer. Customer ‘s adoption of online banking service have 5 process in awareness process customer know this service. In interest process customer have interest with E-banking
function online banking service. Evaluation service customer understand with online banking service.Trial process customer can sure to use online baking service .Adoption process or operation process customer will to use if appropriately for function such as this 5 process have correlation in the medium
with demography.


Full Text:

Untitled

References


ธีรวรรณ วังใน. (2556) ปัจจัยที?มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพของเกษตรกรภายใต้

โครงการนำร่องเขตส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ เชียงใหม่. การศึกษาอิสระวิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจเกษตร) : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทวีศักดิq กาญจนสุวรรณ. (2552) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = E-Commerce. กรุงเทพมหานคร. เคทีพี

คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2548) การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ SPSS. กรุงเทพมหานคร. วี. อินเตอร์

พรินท์

พาสนา เอกอุดมพงษ์ และสิริรักษ์ ขันฒารักษ์. (2557) การยอมรับการใช้แอพพลิเคชั?นบนมือถือตรัง. วิจัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พาสนา เอกอุดมพงษ์. (2553) การยอมรับนวัตกรรมของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษาการนำสื?อ M –

Leaning มาใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัยวิทยา

เขตตรัง.ตรัง.วิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ธัญญชล บุญยิม. (2555) ปัจจัยที?มีผลต่อการยอมรับระบบแลกเปลี?ยนข้อมูลของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี.ปทุมธานี.

Roger,E.M.2003.Diffusion of Innovation .5th ed. New York : The Free Press .

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2557) ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน .[ออนไลน์] แหล่งทีมา

https://www.bot.or.th สืบค้นเมือ (5 กันยายน 2558)

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ. E-Commerce สุดยอดช่องทางรวย ทุนน้อย ทำง่าย สร้างรายได้ 24 ชั?วโมง [ออนไลน์]

แหล่งทีมา : http://www.pawoot.com/what-is-ecommerce (31 สิงหาคม 2558)

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2557) รายงานระบบการชำระเงิน .[ออนไลน์] แหล่งทีมา https://www.bot.or.th

สืบค้นเมือ (5 กันยายน 2558)

ธนาคารแห่งจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน). (2557) ธนาคารออนไลน์. [ออนไลน์] แหล่งทีมา

https://www.bankofchina.com/th สืบค้นเมือ (/ กันยายน 2558)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.