การจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง

ดวงจันทร์ แซ่ลิว

Abstract


The purposes of the study were 1) to study the level and 2) compare of Knowledge management for the safety of motorcyclists in Satree Ranong school’s student. And 3) In future this results were used to guide the development of Knowledge management for the safety of motorcyclists.
The sample were high school students of Satree Ranong school, Muang districts, Ranong province. Which is derived from Stratified Random sampling selected by simple random sampling. The data were collected through questionnaire survey of 330 students from Satree Ranong school. The findings of this study revealed that:
1. Knowledge management for the safety of motorcyclists in Satree Ranong school’s student. Overall are moderate. The sort of knowledge management in each aspect in order from the most to least is
Knowledge management for storage and search of knowledge at a high level. Knowledge management for transfer of knowledge and utilization, Knowledge management for knowledge creation and Knowledge management for the pursuit of knowledge are moderate, respectively.

2. Comparison Results of Knowledge management for the safety of motorcyclists in Satree Ranong school’s student in Knowledge management for knowledge creation, classified by Personal status. Using the t test and test ANOVA (One way ANOVA) in 95% confidence level. The results showed that : gender, age, level of education, motorcyclists experienced and accidents from motorcyclists of students affect knowledge management is no different, but the number of used to attend training different student knowledge management has a different knowledge management level of statistical significance .05.


Full Text:

Untitled

References


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2552). แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555.

กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2554). คู่มือความปลอดภัยบนท้องถนน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2554). แผนทีนำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน.

กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2558). แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559.

กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

ตรีอมร วิสุทธิศิริ. (2556). ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับขีอย่างปลอดภัยของผู้ขับขี

รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นุกูล ศรีนวล. (2553). การจัดการความรู้ในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี.

แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.). (2554). ข้อมูลแบบประเมินตนเอง

พ.ศ. 2554. ใน รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปี 2554. (หน้า 152).

ขอนแก่น: โครงการความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน

สำนักงาน สอจร. โรงพยาบาลขอนแก่น.

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522. (2522, มกราคม 29). ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 1-46.

ภาวิณี ดีสุข (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จังหวัดสระบุรี. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง. (2554). สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนนจังหวัดระนอง. จังหวัดระนอง : ผู้แต่ง.

สำนักนโยบายและยุทธศสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2553). สถิติสาธารณสุข 2553.

สืบค้นเมือ มีนาคม 13, 2558, จาก http://bps2.moph.go.th/content/สถิติสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553

สำนักนายกรัฐมนตรี. (2554, มกราคม 8). ระเบียบ

Marquardt, M. J. and Reynolds, A. (1996). The Global Learning Organization. New York, NY:

Irwin.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.