ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ณหฤทัย นามวิชัย

Abstract


The research is aimed 1) to study the administration applying good governance in the area of Tambon Administrative Organization, Muang Udon Thani. 2) to compare the level of administration according to good governance of the Community. In the city district Udon Thani by sex, age, education
and income, the researchers conducted a study of 186 samples were used in the research were analyzed. Using the computer program Statistical Social Sciences finished in the calculation of the percentage (Percentage averaging (Mean), standard deviation (Standard Deviation) tests comparing average sample
two groups using the t test (t. - test) and test samples from three comparison groups of up to one-way analysis of variance (One-Way ANOVA) if there was a significant difference will be tested vary the pair.
By Scheffe (Scheffe).The results showed that The personnel of the administration's good governance principles Tambon administration
Organization, Muang Udon Thani.The administration applying good governance in the area of Tambon Administrative District. Udon Thani Overall, the administration applying good governance. At a high level When analyzing the level of administration according to good governance. It is found that the The
average in all aspects in descending order of descending below the rule of law. The Transparency The primary responsibility The principles involved The moral principles The least The main value Comparing gender, age, education and income, vary with the administration applying good governance as a whole did not differ significantly by 0.05 compared found that are not broken. differences
are statistically significant at the 0.05 level. principle Main responsibilities The main value.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.