ความพึงพอใจของผู้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำนักงานบริการลูกค้า กสท ระนอง

ณภพ ชัยศุภณัฐ

Abstract


This research aims To the satisfaction of the client Internet access. Customer Service CAT Ranong. Study ways to improve their services. Customer Service CAT Ranong in this study is a quantitative research. Sample An example is the use of high-speed Internet customer service offices CAT 260 Ranong. With stratified random sampling method. The tools used in this research. including queries The statistics used to analyze data. Were frequency, percentage, mean, standard deviation. And the correlation of Pearson. The study found that Satisfaction High Speed Internet service. Customer Service  CAT Ranong. The overall picture is moderately discriminative aspect is the quality of the signal at a high level. The facilities At a high level The official provider is moderate. While the process of service at a low level.


Full Text:

Untitled

References


อินเตอร์เน็ตคืออะไร สืบค้น 10 มกราคม http://www.thaiall.com/article/internet.htm

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สืบค้น 15 มกราคม 2558 http://www.cattelecom.com

ปัจจัยทีส่งต่อคุณภาพการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต สืบค้น 1 มกราคม 2559 http://www.techblog.in.th

ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). ความพึงพอใจ. ในพจนานุกรมฉบับราชบัฌฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (หน้า 775)

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

ทฤษฎีความพึงพอใจ สืบค้น 10 ธันวาคม 2558 https://www.gotoknow.org

กิติมา ปรีดีดิลก 2529 ทฤษฎีการบริหารองค์การ กรุงเทพฯ: ชนะการพิมพ์

แนวคิดทฤษฎีเกียวกับคุณภาพการบริการ ความหมายของบริการ สืบค้น 10 ธันวาคม 2558

https://www.gotoknow.org/posts/492001

เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540) พฤติกรรมองค์กร พิมพ์ครังที 2

สุวิมล ระวัง (2554) ปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอินเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี วิทยานิพนธ์

สรานันท์ อนุชน (2555) ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการทีห้องอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บทความวิจัย วราสารพยาบาทหารบก ปีที 14 ฉบับที 13 (กย.-ตค.)

พิษณุโลก

ชัยมงคล กันทุมูล (2556) ปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ ของธนาคารกรุงไทย จา

กัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สืบค้นเมือ 1 มกราคม 2559

กรุงเทพมหานคร

ชัชฎาภรณ์ เดชาสเถียร (2557) ปัจจัยทีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KTB Netbank ในเขต

วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สืบค้นเมือ 1 มกราคม 2559


Refbacks

  • There are currently no refbacks.