ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน สาขารอยัลพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ณฐิฌา สนิทรักษา

Abstract


The purposes of this research were to study the demographic aspects affecting to the image of Government Savings Bank, Royal Park branch, Muang district, Ratchaburi province and to study the
relationships between the marketing mix factor and the image of Government Savings Bank, Royal Park branch, Muang district, Ratchaburi province. The population on this research was customers having the
transactions at Government Savings Bank, Royal Park branch, Muang district, Ratchaburi province. The sample group was 400 customers doing the transactions at Government Savings Bank, Royal Park branch,
Muang district, Ratchaburi province by using the questionnaire as a tool for collecting data. Statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, the analysis of T-test, one-way ANOVA,
the analysis of the difference of each pair, the analysis of Pearson simply relationships by using SPSS for Windows Version 11.5.

The results were found that most sample group was more male than female; their age was 26-30 years old and beyond 31 years old; their educational level was the bachelor degree; their marriage status was single; their minimum income was 15,000 baht; their career was the private business. The
opinions on 7 marketing mix factors were found that the products, the service, and the people were the highest opinions; the price, the place and service, the process, and the physical evidence were the high opinions. 4 sides of the opinions on the image of Government Savings Bank were found that the
perceptual component, the cognitive component, the affective component, and the active component were the high opinions. Besides, it was found that customers who had the different genre and the marriage
status had the different image of Government Savings Bank; customers who had the different age, educational level, the salary, and the career had the different image of Government Savings Bank. The marketing mix factor, the product and service, the price, the promotion, the process, the people, the physical evidence related to the image of Government Savings Bank in terms of the perceptual component the cognitive component. The marketing mix factor, the product and service, the price, the place and service, and the physical evidence did not related to the image of Government Savings Bank in terms of the affective component and active component.


Full Text:

Untitled

References


กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545). การใช้SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. (พิมพ์ครังที 6). ภาควิชาสถิติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เขมกร เข็มน้อย. (2554). ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการบริการทีPส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า

ธนาคารออมสินในสังกัดเขตสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ทิพย์ฤทัย ตระการศักดิกุล. (2545). ภาพลักษณ์ขององค์การกับการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้า

ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ธนาคารออมสิน. (2549). รายงานประจำปี 2549. กรุงเทพมหานคร : ธนาคารออมสิน.

ประจวบ อินอ๊อด. (2532). เขาทำการประชาสัมพันธ์กันอย่างไร. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การพิมพ์พลชัย,

ปาจารีย์ ภัทรวาณี. (2553). ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน สาขาดอนตูม จังหวัดนครปฐม.วิทยานิพนธ์

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร.'

พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร. (2540). การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ ใน ภาพพจน์นันสำคัญยิง : การ

ประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์, 124-125. พรทิพย์ พิมลสินธุ์, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

ประกายพรึก.

พอใจ เงินศิริ. (2542). ภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในสายตาของลูกค้าในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

วิรัช ลภิรัตนกุล. (2540) .การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.

วัชรี ดิถีเพ็ง. (2551). ปัจจัยทางการตลาดทีPมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชืPอของลูกค้าธนาคารออม

สินในจังหวัดอุตรดิตถ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2543) .พฤติกรรมผู้บริโภคฉบับพืนU ฐาน. กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา.

เสรี วงษ์มณฑา. (2542) .กระบวนการตัดสินใจซืUอของผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : วิสิทธิพัฒนา.

(2541). ภาพพจน์นัUนสำคัญไฉน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระฟิ ลม์และไซเท็กซ์ จำกัด.

อรนุช ลีลบุตร. (2549). ภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา.การค้นคว้า

อิสระปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต วิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อรษา ทิพย์เทียงแท้. (2557). ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน ในเขตอำ เภ

อปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.

Flanagan, George A. (1967). Modern Institutional Advertising. New York : McGraw-Hill.

Jefkins, Frank. (1993). Planned Press and Relations. 3rd ed. Great Britain : Alden Press.

Kotler, Philip. (2003) .Marketing Management. USA. : Prentice Hall Inc.

. (2000).Marketing Management. 10th ed. New Jersey : Prentice Hall.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.