การเกิดการเดินทางเนืองจากห้างค้าปลีก กรณีศึกษาห้างเทสโก้โลตัส

ณฐกูล แผ่ตระกูล

Abstract


This research investigated trip generation rate of the Tesco Lotus supermarket. The
travel demand of the supermarket customer can be used for transport planning. The traffic data and parameters that may induce traffic such as saleable area, rental area, parking area, were collected from 31 supermarket branches. It was found that total service area is a significant factor of trip generation rate at 95 percent confidence level.


Full Text:

Untitled

References


พงศธร พรหมหิตาทร. (2553). อัตราการเกิดการเดินทางสำหรับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่, วิทยานิพนธ์ปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จักรพันธ์ ทัพขวา. (2550). อัตราการเกิดการเดินทางสำหรับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษา,

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปพน ไชยเศรษฐ. (2543). การเกิดการเดินทางจากศูนย์การค้า เขต กทม. และปริมณฑล, วิทยานิพนธ์ปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล พิมพ์ครังที 14

พฤศจิกายน 2557 พิมพ์ที โรงพิมพ์สามลดา

Institute of Transportation Engineers, 1982, Trip Generation, ITE, Washington, D.C.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.