ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้

ชีวนันท์ มูลสาร

Abstract


This research is a survey research aims to study the market in relation to the decision to buy sports shoes for Nike. Participants include people who are living in Bangkok. And used to buy sports shoes for Nike total 385 samples used in this study was a questionnaire consisting of three parts: personal
factors. Market factors and the decision to buy sports shoes for Nike. Data were analyzed using descriptive statistics were frequency, percentage, average and standard deviation. After that analyzing with inference statistics by using statistic t-test F-test One-way ANOVA Least Significant Difference (LSD) Pearson‘s correlation coefficient testing at a significant level of 0.05.

The results showed that Total sample sex and status differences are related to the decision to buy different. The evaluation found that the age difference is associated with the decision to buy different. And
found that the overall market has a positive relationship with the Nike sport shoes in search of the most informative. Followed by the recognition of the needs. Buying Decision a subsequent purchase the attitude
and the purchase order


Full Text:

Untitled

References


Armstrong, Grey. 2010. Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences.

Bald, Eagle and Wiemeyer, Schwartz. 1993. Abraham. Maslow on Management. John Wiley and Sons,

Inc.

CRC Sports. 2558. การตลาดนำเข้ารองเท้าในประเทศไทย. ออนไลน์. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต,

www.supersports.co.th, ค้นเมือ 30 กันยายน 2558

Defleur, Melvin and Bell, Rokeaoh. 1996. Social Problems in American Society. Prentice Hall.

Grant, Leboff. 2014. Sales Training & Consultancy. Action control: From cognition to behavior.

Berlin: Springer-Verlag

Loudon, David and Della, Bitta. 1993. Consumer Behavior. 10th ed. Homewood : Richard D.

Maslow, Abraham Harold 1998. Abraham. Maslow on Management. John Wiley and Sons, Inc.

Robert, Imbriale. 2011. Consumer Behavior.5th ed. New Jersey : Prentice-Hall.19

Schiffman, Leon and Kanuk, Leslie. 2010. Consumer Behavior and Marketing Action.

กัลยา วานิชย์บัญชา. 2549. การวิเคราะห์สถิติ: สถิติเพือการตัดสินใจ. พิมพ์ครังที 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กุณฑลี เวชสาร. 2555. การตลาดสำหรับนักบริหาร. กรุงเทพฯ : บริษัทวิเคราะห์หุ้นธุรกิจ และการจัดการ.

Positioning Magazine. 2558. ความเป็นมาของรองเท้ากีฬาไนกี&. 2558. ออนไลน์. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต,

http://positioningmag.com, ค้นเมือ 30 กันยายน 2558

เจนจิรา ปิ ยะภักดิtเมธี. 2557. การตีความ และการเข้าใจในการสือสาร. มหาวิทยาลัยมหิดล

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. 2552. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟิลม์และไซ

ชูชัย สมิทธิไกร. 2554. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยพัฒนาการ.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2553. ทฤษฎีและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

ญาณนันท์ ปุญญฤทธิt . 2555. ศิลปการขายขั&นสูง. กรุงเทพฯ : วังอักษร

ญาณินี จาตุรงคกุล. 2556. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด. พิมพ์ครังที 3. กรุงเทพฯ: A.N. การพิมพ์.

ธงชัย สันติวงษ์. 2556. พฤติกรรมบุคคลภายในองค์กร. ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพรัตน์ ตรีคันธา. 2557. ปัจจัยทีมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื&อรองเท้ากีฬา. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การ

จัดการ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บวร ชัยธนะกาญจน์กุล. 2553. พฤติกรรมการเลือกซื&อรองเท้ากีฬาของผู้อุปโภคบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปิ ยะ ปานผู้มีทรัพย์. 2558. พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. พิมพ์ครังที 12, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทย

วัฒนาพานิช

ไพโรจน์ เย็นศรณี. 2551. การศึกษาตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จำกัด.

ยุทธไกยวรรณ์. 2551. สถิติเพือการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์สือเสริมกรุงเทพ.

ราชกิจจานุเบกษา. พ.ศ. 2558. จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที 24) เล่มที 117 ตอนที 26 ก.

, หน้า 4

Nikle. 2558. รูปแบบรองเท้ากีฬาไนกี&. 2558. ออนไลน์. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต, www.nikle.com, ค้นเมือ

กันยายน 2558

วรรณนภา สดุดีชีวิน. 2555. หลักการตลาดประยุกต์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ส่งเสริมวิชาการ

พ.ญ.กุลภา ศรีสวัสดิt ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. 2558. ข้อมูลทัวไปเกียวกับ

รองเท้ากีฬา. ออนไลน์. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต, ค้นเมือ 30 กันยายน 2558

ศุภฤกษ์ ทิมอ้น. 2555. ปัจจัยทีมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื&อรองเท้ากีฬา. วิทยานิพนธ์ บธ.ม.

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์.

สมจิ ตร ล้วนจำ เ ริ ญ. 25 55. รู ปแบบกา รตัดสิ นใ จซื& อของผู้บริ โภค. ก รุ งเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สยามธุรกิจ. 2558. สัดส่วนทางการตลาดของรองเท้ากีฬา. ออนไลน์. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต,

www.siamturakij.com, ค้นเมือ 30 กันยายน 2558

สายสวรรค์ วัฒนพานิช. 2557. จิตวิทยาทวั ไป. ปรับปรุงครังที 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยพัฒนพาณิชย์.

สุธิดา ทองเดช. 2555. กระบวนการตัดสินใจซื&อ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยพัฒนาการ.

ประชาชาติธุรกิจ. 2558. ส่วนแบ่งการตลาดรองเท้ากีฬา. ออนไลน์. สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต,

www.prachachat.net, ค้นเมือ 30 กันยายน 2558


Refbacks

  • There are currently no refbacks.