กระบวนท่ารำและวิธีการแสดง ชุด ขุนแผนฟันม่าน ของ ครูอุดม กุลเมธพนธ์ (อังศุธร)

ธัญพิสิษฐ์ พันธ์ทองดี

Abstract


The purpose of this research was to study the work history, the performance elements, the dancing process and the show procedure of Kru Udom Kulametpon(Angsuthorn)’s Khun Paan Fun Maan by documentary evidences, interviews and observes including Kru Udom Kulametpon(Angsuthorn)’s dancing transformation.

The findings were as follows: Kru Udom Kulametpon(Angsuthorn) began his study in Thai Dancing School in the role of the male protagonist and acted as the first Pra Luck, in Khon Ramayana at Silpakorn Theater in the year 2500. Kru Udom Kulametpon(Angsuthorn) was transferred the dancing process and Khun Paan’s role in Khun Paan Fun Maan from Kru Lamul Yamakub and Kru Chaleuy
Sukhawanich. The first performance was taken place at Bansomdejchaopraya Teacher’s College in the year 2523. The elements were the male protagonists in the Baab Yeun Kreung Baow Dress with the significant sword by Pee Paad Thai musical instruments. The major of the performance was interpreted through the writing, from the head to feet moving regarding Kan Kodkeaw, Klomnaah, Eang Sisa, Jeeb, Muan Meujeeb, Klai Meujeeb, Klay Meu, Klom Laai, Mun Toi, Kradood, Yon Toi, Yoh Toi, Kot Kleaw Khang, Thon Taow, Tad Toaw, and Se-pa dancing interpretation. As the performance aspect was counted on Lakorn Punthang, the familiar Thai Se-pa until now.

 


Keywords


Thai Classical Composition ; Thai Classical Dancing ; Thai Classical Performance ; Khun Phaen Fun Maan By Kru Udom Kulmethponth

Full Text:

Untitled

References


เบญจวรรณ ส่งสมบูรณ์. (2540). บทละครเสภาเรื-องขุนช้างขุนแผน : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิเคราะห์ . ปริญญานิพนธ์. สาขาวิชาภาษาไทย . มหาวิทยาลัยบูรพา.

ปรีดา นวลประกอบ. (2542). แก่นเรื-องจากวรรณคดีเรื-องขุนช้างขุนแผน. ปริญญาการศึกษาหมาบัณฑิต. สาขาวิชาภาษาไทย.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

เปรมเสรี.(2544). ขุนช้างขุนแผน.กรุงเทพฯ : รวมสาส์น.

พระครูใบฎีกาบุญเชิด สิริภทฺโท (ชูรัตน์). (2546). การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีพุทธในวรรณคดีไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีเรื-องขุนช้างขุนแผน .มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชราชวิทยาลัย.

พระมหาสุรเดช สุรสกฺโก (อินทรศักดิC). (2539). อิทธิพลของพระพุทธศาสนาทม-ี ีต่อวรรณคดีไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี เสภาเรื-องขุนช้าง ขุนแผน . พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ยมโดย เพ็งพงศา. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณศิลป์กับคีตศิลป์ในวรรณคดีเรื-องขุนช้างขุนแผน.วารสารวิชาการมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีที 8 ฉบับที 9-10 (ม.ค.-ธ.ค.2543) หน้า 115-116.

สุมนมาลย์ นิมเนติพันธ์. การละครไทย. พิมพ์ครังที 5. กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด,2543.

อุดม กุลเมธพนธ์ (อังศุธร) อดีตข้าราชการชันจัตวา กองการสังคีต กรมศิลปากร สัมภาษณ์, ครูอุดม กุลเมธพนธ์ (อังศุธร) สัมภาษณ์ 5 กุมภาพันธ์ 2557.

มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค). (2543). รูปการแสดง ชุดขุนแผนฟันม่านขุนแผนแสดงโดยครูอุดม กุลเมธพนธ์ (อังศุธร) (สาราณียะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์). เทนเมย์โปรดักชัน : 6-7

อัควิทย์ เรืองรอง. (2544). วารสารอักษรศาสตร์. เรื-องคุณค่าทางวรรณศิลป์ในเสภาเรื-องขุนช้างขุนแผน(ตอนที- 17 และ 18). 30(1), 106


Refbacks

  • There are currently no refbacks.