การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน

รัชฎา ฟองธนกิจ

Abstract


This research employed a research and development which aimed to study the model of the elderly care in Tumbon Salaya, Nakornpratom Province. This research by the methodology of quality research by Focus Group through the storytelling and Indepth Interview.
The “Community Elderly Care Model” research result were as follow:
1. Community capacity: Starting point is intention of Chief Executive of the Subdistrict
Administrative Organization and Chairman of Elderly care Club.
2. Local knowledge from elder.
3. Health public policy for elder.
4. Elderly Demand
5. Social and Economy of community
6. Community Knowledge


Keywords


Eldery care; Community; Model

Full Text:

Untitled

References


คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน คงของมนุษย์ (พ.ศ. 2553). โครงการวิจัย ระบบการดูแลระยะยาวเพือเสริมสร้างความมัน คงเพือวัยสูงอายุ : บริษัท ศักดิโสภาการพิมพ์ จำกัด

จุไร ทัพวงศ์ และคณะ (2550) แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิงอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการในประเทศไทย รายงานการวิจัย เอกสารอัดสำเนา.

นารีรัตน์ จิตรมนตรี และสาวิตรี ทยานศิลป์. (2552).รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย(ออนไลน์). สืบค้นจาก

http://www.thaicentenarian.mahidol.ac.th/TECIC/index.php/about-elderly/book/65-book06 (1 กรกฎาคม 2556)

พวงทอง ไกรพิบูลย์. (2554-2555). การดูแลผู้สูงอายุ(ออนไลน์). สืบค้นจาก http://haamor.com/th/ [13 พฤศจิกายน 2555]

มุฑิตา พ้นภัยพาล สมพร เตรียมชัยศรี และไพลิน นุกูลกิจ (2545). ปัจจัยทีสัมพันธ์กับการประสบความ สำเร็จด้านสุขภาพองค์รวมในผู้สูงอายุชาวไทย วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ปีที 3 ฉบับ ที 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2545) หน้า 3-19

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2554. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พงษ์พาณิชย์เจริญผล จำกัด, 2555.

รุ่งโรจน์ พุ่มริว. (2545). สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและบทบาทของสุขศึกษในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เจริญดีการพิมพ์.

วิรัตน์ คำศรีจันทร์, ศรีสนิท อิทรมณี, เสาวภา พรสิริพงษ์, สายฤดี วรกิจโภคาทร และอรพินท์ บรรจง. (2550). ปรับแนวคิดร่วมชีวิตผู้สูงอายุ : การทบทวนแนวคิดและองค์ความรู้เบืองต้นเพือพัฒนาสุข ภาวะและคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.

สายฤดี วรกิจโภคาทร, ประภาพรรณ จูเจริญ, กมลพรรณ พันพึง, สาวิตรี ทยานศิลป์ และดวงใจ บรรทัพ (2550). ระบบการดูแลของผู้สูงอายุ. ปรับแนวคิดร่วมชีวิตผู้สูงอายุ : การทบทวนแนวคิดและองค์ความรู้เบืองต้นเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (หน้า 76 – 94). นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.

สิรินทร ฉันศิริกาญจน์. (ม.ป.ป.). บทบาท/บริบทของสถานบริการในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว. กรุงเทพฯ : หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี. อัดสำเนา.

สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ. (2556). โครงการวิจัยบูรณาการเพือพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบ

องค์รวม. นครปฐม : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.