แนวทางการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง

ณรงค์ ดำกุล

Abstract


The purposes of this study were to : 1) Study the level flood crisis mananagement in the Tambon Administration Organization Lumliang sub -district, Kraburi district Ranong province. 2) To compare the flood crisis mananagement in the Tambon Administration Organization Lumliang sub-district, Kraburi district Ranong province. by role in flood crisis management and 3) The proposed approach to flood crisis management in the Tambon Administration Organization Lumliang sub-district, Kraburi district Ranong
province. This was the quantitative research using questionnaire. The samples used were 5 administrators, 15 officers selected by purposive sampling technique and 8,948 people in Lumliang sub- district with 368 of samples using (Krejcie Morgan, 1970: 608-609) Stratified Random Sampling. The sample size was selected by simple random sampling. The instrument was questionnaire. Data was analyzed by frequency, percentage, average, standard deviation and Using the test ANOVA (One-Way ANOVA).

The research results were as follows : 1) Levels flood crisis mananagement in the Tambon Administration Organization Lumliang sub-district, Kraburi district Ranong province. in overall and in each aspect were in medium rate the average score from descending include personnel averaged the highest, followed the structure, location, budget, material equipment and tools respectively. 2) the role of managing the flood as well. Affect the flood crisis areas in the Tambon Administration Organization Lumliang sub-district not different. 3) Recommendations for managing flood crisis areas in the Tambon Administration Organization Lumliang sub-district. Key issues as follows. The first, a flood management plan, prevention and decreasing effects , the preparation, Emergency Management / Flood, and after management disaster. The second, the leadership in the crisis, decided to resolve the situation. The third, building partnerships with various sectors. To resolve the problem together. The fourth, preparation temporary shelter to the standards and systems.

 


Keywords


management; crisis; Flood

Full Text:

Untitled

References


กรมทรัพยากรธรณี. (2552). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณี พิบัติภัย จังหวัดระนอง :กรุงเทพมหานคร.

กรมทรัพยากรธรณี. (2556). รายงานสถานการณ์ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2556. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โรงพิมพ์ล้านคำ จำกัด.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2550). พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 : กรุงเทพมหานคร.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2553). แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 -2557 : บทว่าด้วยการบริหารจัดการนำและอุทกภัย.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.(2557). การลดความเส􀃉ียงจากภัยพิบัติ สู่การพัฒนาทียังยืน: กรุงเทพฯ.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.(2558). แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 : กรุงเทพมหานคร.

จังหวัดระนอง. (2558). แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดระนอง พ.ศ. 2558. สำนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง : เอกสารอัดสำเนา.

จังหวัดระนอง. (2558). แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง พ.ศ. 2558. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง : เอกสารอัดสำเนา.

.ถอดบทเรียนต่างประเทศ “โมเดล” รับมือวิกฤตน้ำท่วม (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2558. จาก http://thaipublica.org/2011/10/flood-control-cases/index.htm

ทวิดา กมลเวชช. (2554). คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น.พิมพ์ครั้งที่ 1. สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพมหานคร :บริษัทธรรมดาเพรส จำกัด.

บันทึกเหตุการณ์มหาอุทกภัย.(2554). (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2558. จาก http://www.thaiwater.net/current/flood54.html.

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง. (2558). แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560). สำนักงานปลัด อบต.ลำเลียง : เอกสารอัดสำเนา.

อเนก อ่อนมันคง. (2553). การให้บริการด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบล นครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.