ปัญหาทางกฎหมายของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการใช้อำนาจศาลฎีกาในศาลแขวงชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

จตุรงค์ เพิ่มรุ่งเรือง

Abstract


Court of Justice of a High Court order to determine the three discretion in punishment or in the judgment of the Court of First Instance or the Court of Appeal. The judge sentenced the couple, both in civil and criminal liability. Sometimes the decision or judgment of the lower court and appeals court and
then. Maybe there is no factual or legal incomplete. Especially in the Preliminary Examination, the first step in bringing the case into the court of law. By default, the Court of First Instance and the District Court, including the Court. In particular, the District Court judge one. In criminal cases in district court if
the court dismissed the plaintiff. The plaintiff's case, it is forbidden to appeal to the appellate court.
This research study, the researchers used a qualitative research, which conducts research papers researchers have integrated data from studies and various academic research papers.


Keywords


Power; One Judge; Municipal Court

Full Text:

Untitled

References


อรรถพล ใหญ่สว่าง. (2557). คำอธิบายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. กรุงเทพฯ:

สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

ณรงค์ ใจหาญ. (2547). หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม1. กรุงเทพฯ: บริษัท โรงพิมพ์เดือน ตุลา จำกัด.

เกียรติขจร วัจนสวัสดิi. (2551). คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ พลสยามพรินติง (ประเทศไทย).

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิi. (2556). อาญาพิสดาร เล่ม1. กรุงเทพฯ: Jurisprudence Group.

คณิต ณ นคร. (2547). วิธีพิจารณาความอาญา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา.

คะนึง ฦๅไชย. (2556). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา.

กุศล บุญยืน. (2541). คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ นิติ บรรณาการ

จรัญ ภักดีธนากุล. (2550). สรุปคำบรรยายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยอุทธรณ์ฎีกา. กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์.

ธานิศ เกศวพิทักษ์. (2556). หัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและพระราชบัญญัติจัดตังศาลแขวง.กรุงเทพฯ : พลสยาม พรินติง.

ชุมพล จันทราทิพย์. (2548). พระธรรมนูญศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ไพโรจน์ วายุภาพ. (2556). คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ :

วิญูชน.

วิชัย ตันติกุลานันท์. (2556). คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร.

สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์. (2557). หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาใน ศาลแขวง. กรุงเทพฯ : วิญูชน.

สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์. (2559). หลักกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ :ไอเดีย พรินติง.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา

อลงกรณ์ กลินหอม. (2549). สิทธิในการฟ้องคดีอาญาของเอกชน. ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.