การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศึกษานอกระบบ สำหรับประชากรวัยแรงงาน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

โสภา สมหวัง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1)ศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอกระบบของประชากร
วัยแรงงาน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (2)พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับประชากร
วัยแรงงาน (3) ตรวจสอบรูปแบบการจดั การศึกษานอกระบบสำหรับประชากรวยั แรงงาน อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการศึกษาเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่าง
เป็น ประชากรวัยแรงงานอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 380 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ในการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูอาสาสมัคร ครู กศน.ตำบล และนักศึกษา จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า (1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน พบว่า มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ มีความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง(2)รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับประชากรวัยแรงงาน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีดังนี้ (ก) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้จัดต้องวิเคราะห์ความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้องการจำเป็นของผู้เรียน ใช้รูปแบบของชั้นเรียน และการใช้ชุดการเรียน โดยคำนึงถึง ความแตกต่างของแต่ละบุคคล กิจกรรมจัดโดยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สื่อที่มีความเหมาะสม คือ
อินเตอร์เน็ต สื่อวีดทีศัน ์ประเมินผลจากการปฏบิ ตั ิและ ประเมนิ จากผลงาน (ข) การจัดการศกึ ษาเพือ่ พัฒนาอาชีพ ผู้จัดต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นไปตามวิถีชีวิตของชุมชน ระยะเวลาของหลักสูตร จำนวน 40 ชั่วโมง จัดในช่วงบ่ายของวัน สื่อที่มีความเหมาะสม คือ สื่อวีดีทัศน์ และการสาธิต ประเมินผลจากการปฏิบัติ และ ประเมินจากผลงาน (ค) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ผู้จัดต้องคำนึงถึงความต้องการเรียนรู้ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของชุมชน สังคม ทั้งทางกายภาพ และ ชีวภาพซึ่งควรมีการสำรวจความต้องการ และ จัดให้ตามความเหมาะสม จัดในรูปแบบของฐานการเรียนรู้ สื่อที่มีความเหมาะสม คือ อินเตอร์เน็ต สื่อวีดีทัศน์ ประเมินผลจากการปฏิบัติ และประเมินจากผลงาน


Keywords


รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยแรงงาน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.