การรับรู้ของประชากรหญิงไทยต่อการเป็นผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศในทวีปเอเชีย

สุชาติ ไตรภพสกุล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของประชากรหญิงไทยต่อความเป็น
ผู้ประกอบการโดยทำการเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการหญิงของประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย โดยอาศัยข้อมูลจากโครงการศึกษาสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลกในปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 22,996 ตัวอย่าง (9 ประเทศ) ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนทั่วประเทศไทยและทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สัดส่วนร้อยละการรับรู้ของเพศหญิงต่อเครือข่ายผู้ประกอบการในประเทศไทย มีค่าเท่ากับร้อยละ 30.33 เป็นอันดับที่ 6 สัดส่วนร้อยละการรับรู้โอกาสในการทำธุรกิจของเพศหญิงในประเทศไทยมีค่าเท่ากับร้อยละ 43.12 เป็นอันดับที่ 3 สัดส่วนร้อยละการรับรู้ความสามารถของตนเองของเพศหญิงในประเทศไทยมีค่าเท่ากับร้อยละ 40.88 เป็นอันดับที่ 4 สัดส่วนร้อยละการรับรู้ความกลัวที่จะล้มเหลวของเพศหญิงในประเทศไทยมีค่าเท่ากับร้อยละ 58.44 เป็นอันดับที่ 2 จากทั้งหมด 9 ประเทศ


Keywords


ผู้ประกอบการหญิง; โครงการศึกษาสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก; ประเทศไทย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.